Phụ trách kinh doanh:  0376463099

Bộ phận kế toán:          0973138585

Bộ phận bảo hành:       0966754699

 Chính sách bảo hành sản phẩm Mainboard Asrock

Chính sách bảo hành sản phẩm Mainboard Asrock